• Press Release 2012

  SME MALAYSIA newspaper February issue feature Emilia " Joy of Batik "

  SME MALAYSIA newspaper February issue feature Emilia " Joy of Batik "

  FOCUS newspaper, December 2012

  FOCUS newspaper, December 2012

  NST Sarawak News

  NST Sarawak News 16 December 2012

  News Strait Time : 23 April 2012

  News Strait Time : 23 April 2012

  News Strait Time : 23 April 2012

  News Strait Time : 23 April 2012